<< poprzednia strona

 Program nauczania zawiera między innymi:  

· szczegółowe cele edukacyjne – kształcenia i wychowania;

· materiał nauczania związany ze szczegółowymi celami edukacyjnymi, uwzględniający treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego;

· procedury osiągania szczegółowych celów edukacyjnych;

· opis założonych osiągnięć ucznia i propozycje metod ich oceny, z uwzględnieniem standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów;

 · omówienie założeń dydaktycznych i wychowawczych, na jakich została oparta koncepcja programu, relacji do zakresu podstawy programowej kształcenia ogólnego, a także ewentualnych specjalnych warunków dotyczących realizacji programu.
 

Program nauczania nie jest przeznaczony na sprzedaż. Publikację otrzymują bezpłatnie nauczyciele korzystający na lekcjach z podręczników naszego wydawnictwa.