Nabycie podstawowych umiejętności w trakcie nauki w klasach I–III jest przepustką do dalszej efektywnej nauki i sukcesów polskiej młodzieży, m.in. w naukach ścisłych. Natomiast braki powstałe na pierwszym etapie edukacji mogą negatywnie wpłynąć zarówno na dalszą naukę, jak i na poczucie własnej wartości dzieci.

Mając na uwadze potrzeby młodych uczniów i ich nauczycieli, Wydawnictwo Operon od 9 lat przeprowadza w zainteresowanych szkołach ogólnopolski sprawdzian, który umożliwia zdiagnozowanie poziomu zdobytych umiejętności zapisanych w podstawie programowej przez dzieci kończące III klasę. Testy z języka polskiego, matematyki i przyrody mają na celu przede wszystkim poznanie mocnych i słabych stron uczniów oraz wspomaganie ich w dalszym rozwoju.

Ocena opisowa zamiast punktacji

Wydawnictwo Operon od 2015 roku promuje wykorzystanie zasad tzw. oceniania kształtującego. Stanowi ono alternatywę dla tradycyjnej metody oceniania poprzez punktację i wystawianie ocen w skali 1–6. Opisowa ocena umiejętności ucznia jest bardziej precyzyjna i indywidualna, a ponadto ułatwia dziecku i jego rodzicom zrozumienie, z czym dziecko ma trudności i jak może nad nimi pracować. Taka informacja zwrotna wpływa pozytywnie na poczucie własnej wartości młodego człowieka – nauczyciel zwraca się do niego bezpośrednio i może go pochwalić za osiągnięte sukcesy, nawet te najmniejsze.
– Uczeń po przeprowadzeniu badania może tradycyjnie otrzymać liczbę punktów lub opisową informację zwrotną w formie listu do ucznia, odnoszącą się do opanowanych przez niego umiejętności, popełnionych błędów. Taki list zawiera również konkretne wskazówki, w jaki sposób uczeń może dalej się uczyć. – tłumaczy pani Sabina Furgoł, ekspert ds. oceniania kształtującego. – To nauczyciel decyduje, jaką formę oceniania oraz informacji zwrotnej dla swoich uczniów wybierze.

Test bez stresu

Aby sprawdzian w III klasie mógł oddać wiernie umiejętności dziecka, musi odbywać się w warunkach, które obniżają u dziecka poziom stresu. Psychologowie uważają, że dzieci w tym wieku nie wykształciły jeszcze mechanizmów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, a nasilony stres, który towarzyszy sprawdzianowi może powodować zaburzenia koncentracji, uwagi, a nawet pamięci – dziecko nie jest w stanie przypomnieć sobie wiadomości, które dobrze opanowało.

W przeciwieństwie do tradycyjnych egzaminów i testów, jakie znamy ze szkoły, sprawdzian Operonu zawiera elementy zabawy, które przygotowują dzieci do nowej sytuacji.

Przed rozpoczęciem sprawdzianu dzieci oglądają film z Bratkiem – pluszową marionetką, przyjacielem dzieci – który zachęca je do wykonania ćwiczeń ruchowych i oddechowych. Łagodzą one napięcie i wspomagają koncentrację. Po zakończeniu sprawdzianu nauczyciel zabiera dzieci do kącika zabaw, gdzie czyta im bajkę, która odnosi się pośrednio do wydarzenia, w którym brały udział. Dzieci mają okazję się wyciszyć, porozmawiać o swoich emocjach i poczuć dumę z tego, co osiągnęły. Dodatkowe ćwiczenia relaksacyjne na koniec sprawią, że całe wydarzenie dzieci będą wspominać jako wyjątkowy, miły dzień w szkole.

– Dzięki bajce możemy pokazać z Bratkiem każdemu dziecku, że ma mocne strony – podkreśla Małgorzata Rożyńska, doświadczona nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, współautorka metody „Ortograffiti z Bratkiem” zalecanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do indywidualizacji pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. – Możemy też subtelnie wyjaśnić, że czasami nie możemy zmienić swojej natury i w związku z tym niemożliwe jest pokonanie niektórych swoich ograniczeń i mniejszych zdolności.

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem i „Gazetą Wyborczą”
14 kwietnia 2016 r. godz. 9.00
Wprowadzenie do sprawdzianu – Film z Bratkiem
Test z języka polskiego
Test z matematyki
(Minitest z przyrody – opcjonalnie)
Zakończenie sprawdzianu – Bajka Bratka

Pełen harmonogram znajduje się na stronie egzaminy.operon.pl.

Odpowiedzi do zadań zostaną opublikowane 15 kwietnia 2016 r. na łamach „Gazety Wyborczej” oraz na stronach internetowych: www.operon.pl, www.wyborcza.pl oraz www.edulandia.pl.

Dodatkowych informacji udziela:

Justyna Lulkiewicz

784 051 453