Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),   informujemy, że:

1) Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wydawnictwo Pedagogiczne Operon spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-451) przy al. Zwycięstwa 96/98 (dalej zwana Operon).  Można się z nami skontaktować także:

 

2) Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do:

a) zawarcia i wykonania umowy - na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO - w tym umowy mające za przedmiot nasze produkty lub usługi, obejmujące w szczególności:

  • sklep internetowy Operon
  • inne serwisy internetowe oferowane przez firmę Operon
  • wszystkie aplikacje mobilne
  • szkolenia, kursy, warsztaty organizowane przez Operon
  • sprzedaż tradycyjną

b) wypełnienia obowiązków prawnych np. podatkowych i przechowywania dokumentacji  - na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO;

c) wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu – na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO  – w tym w celu:

  • utrzymywania relacji z osobami zaangażowanymi w edukację, w tym z nauczycielami
  • promocji i marketingu produktów i usług z naszej oferty
  • prowadzenia statystyk dotyczących naszych działań, w tym odnoszących się do stron internetowych i aplikacji mobilnych
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

d) informowania o naszej ofercie  za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, sms) lub  telefonicznie - na podstawie Państwa zgody tj. art. 6 ust.1 lit. a RODO.

 

3) Okres przechowywania danych osobowych 

a) Jeżeli podstawą przetwarzania jest  umowa -  dane przechowywane  są przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wymagany przepisami, a jeżeli umowa dotyczy jedynie prowadzenia konta – do czasu usunięcia konta; w każdym jednak wypadku nie krócej niż przez czas trwania postępowań w celu realizacji roszczeń lub obrony przed nimi.

b) Jeżeli podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes  – dane  przechowywane są do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

c) Jeżeli podstawę przetwarzania danych stanowi zgoda  -  dane przechowywane są do czasu jej wycofania.

d) Jeżeli w przypadkach, o których mowa w pkt b) i c) przepisy określają czas przez jaki przechowywane mają być dane osobowe lub dokumentacja je zawierająca – dane przechowywane są przez ten czas.

 

4) Państwa uprawnienia

Mają Państwo prawo do:

a) dostępu do  swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania swoich danych;

c) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;

d) przenoszenia danych;

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie  naszego uzasadnionego interesu;

f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli są przetwarzane na tej podstawie, co pozostaje jednak bez wpływu na prawidłowość przetwarzania danych do czasu wycofania zgody;

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

5) Odbiorcy danych

Dane osobowe możemy ujawnić - w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych nam usług lub ciążącego na nas obowiązku -  następującym kategoriom odbiorców:

a. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, w szczególności świadczącym świadczącym nam usługi  księgowe, prawne, konsultingowe, marketingowe  lub IT;

b. innym  odbiorcom, w szczególności podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską,  ubezpieczeniową, płatniczą, bankową lub odpowiednim instytucjom publicznym  zakresie ich uprawnień.

 

6) Źródła danych

Uzyskujemy  dane osobowe przede wszystkim od Państwa, poprzez: nasze serwisy internetowe, aplikacje mobilne, telefonicznie, mailowo  lub podczas bezpośrednich spotkań z naszymi przedstawicielami.

W przypadku danych (obejmujących imię i nazwisko, funkcję, stanowisko, służbowy adres-e-mail i telefon - osób będących reprezentantami lub przedstawicielami) podmiotów współpracujących lub pozostających z nami w podobnych relacjach – dane mogą pochodzić od tych podmiotów lub, w przypadku imienia, nazwiska i funkcji reprezentanta, także  z Rejestru Przedsiębiorców KRS.  

 

7) Aplikacje mobilne

Nasze aplikacje mobilne udostępniamy poprzez internetowy sklep Google Play oraz poprzez przeglądarki internetowe - zgodnie z warunkami korzystania z nich i ich politykami prywatności.

Poprzez aplikacje mobilne zbieramy i przetwarzamy co najmniej nazwę (nick) użytkownika   i jego  adres e-mail. Możemy też zbierać i przetwarzać  następujące dane: imię i nazwisko, adres do korespondencji,  poziom nauczania, a w przypadku nauczycieli także nauczany przedmiot i miejsce zatrudnienia - jeżeli potrzeba ich podania wynika z regulaminu aplikacji lub jest konsekwencją skorzystania z niej.

Jeżeli logujecie się Państwo do naszych aplikacji  poprzez Facebook, wówczas zawsze przetwarzamy imię i nazwisko,  identyfikator użytkownika FB i awatar.

 

8) Cookies i inne technologie

Przy użyciu plików cookies oraz podobnych technologii (local storage) w sposób automatyczny zbieramy informacje o Państwa aktywności na naszych serwisach internetowych i aplikacjach mobilnych obejmujące logowania oraz czas trwania sesji, co służy monitorowaniu korzystania z naszej oferty, tylko i wyłącznie dla naszych potrzeb statystycznych i poprawy jej jakości oraz funkcjonalności, a także przeciwdziałaniu nadużyciom.  

 

9) Brak automatycznych decyzji

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania, wywołujących skutki prawne wobec osób, których dane dotyczą lub w podobny sposób na nią wpływających.

 

10) Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy lub pełnego korzystania z naszej oferty.

 

11) Zmiana polityki prywatności

Nasza polityka prywatności podlega regularnym przeglądom w celu jej poprawienia, uzupełnienia lub dostosowania do zmieniających się potrzeb.

Ostatnia aktualizacja miała miejsce: 10.12.2020r