W czerwcu każdego roku minister edukacji i nauki musi przedstawić najważniejsze sprawy, które będą dotyczyły oświaty w kolejnym roku szkolnym. Dokument „Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej” to baza przy planowaniu działań szkoły, organów nadzoru pedagogicznego oraz placówek doskonalenia nauczycieli. Na czym polska edukacja powinna skupić się od września?

 

Warto znać kierunki polityki oświatowej, ponieważ przekładają się one na działania wewnętrznego i zewnętrznego nadzoru pedagogicznego. Tym samym stanowią podstawę do kontroli nauczycieli, a także obrania skutecznej strategii w obszarze doskonalenia nauczycieli.

Kierunki realizacji polityki oświatowej w nowym roku szkolnym

W dokumencie „Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej” zostały wyszczególnione najważniejsze zadania dla kadry oświaty, jakie muszą być wykonywane od września.

Priorytety edukacji w Polsce w roku 2023/2024:

 • dalsze udostępnianie kanonu i założeń edukacji klasycznej, m.in. upowszechnienie dziedzictwa cywilizacyjnego Europy;
 • wspomaganie wychowawczej roli rodziny;
 • podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci i rodzin udzielanego w systemie oświaty;
 • wspieranie nauczycieli w przeciwdziałaniu przemocy;
 • doskonalenie kompetencji kadry w ocenianiu wewnątrzszkolnym;
 • doskonalenie roli nauczyciela w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym;
 • wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej;
 • rozwój kształcenia zawodowego;
 • wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli;
 • wspieranie nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą.

  
Kontrole kuratoriów oświaty 

tablica segregator

Dokument wyszczególnia także zadania z obszaru nadzoru pedagogicznego dla kuratoriów oświaty w zakresie kontroli zgodności z przepisami zwiększania dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów. Kontrole będą prowadzone w ogólnodostępnych i integracyjnych: przedszkolach, szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach oraz branżowych szkołach I stopnia.

Ponadto w szkołach publicznych będzie kontrolowana prawidłowość wykorzystania podręczników i książek pomocniczych do kształcenia uczniów w zakresie podtrzymania u uczniów tożsamości narodowej, etnicznej i językowej. Będą one odbywały się w szkołach publicznych.

Plany na rok szkolny 2023/2024  

Choć lato w pełni, to wszyscy pracujący w oświacie wiedzą, że działania w nowym roku szkolnym będzie trzeba odpowiednio zaplanować. Dlatego już teraz warto zapoznać się z kierunkami edukacji obranymi na kolejne dziesięć miesięcy nauki.

Dokument „Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej” jest dostępny na stronie MEiN.

 

Źródła:

 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20232024 (dostęp: 05.07.2023 r.).
 2. Priorytety polskiej edukacji na rok szkolny 2023/2024 https://wszystkoconajwazniejsze.pl/pepites/priorytety-polskiej-edukacji-na-rok-szkolny-2023-2024-polityka-edukacyjna-panstwa/  (dostęp: 04.07.2023 r.).